Gebruikersplan kerkgebouw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkorte versie gebruiksplan Hervormde Gemeente Waardenburg – Neerijnen in de PKN

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de kerkenraad op 9 juni 2020, met inachtneming van de richtlijnen van de overheid waaronder de RIVM richtlijnen, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 en het door de PKN verstrekte Protocol, zie, https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/ een gebruiksplan opgesteld voor het verantwoord opstarten van kerkdiensten met fysieke aanwezigheid van (een beperkt aantal) gemeenteleden. Een geprinte versie van dit gebruiksplan, inclusief een plattegrond met zitplaatsenplan, alsmede een rooster van de inzet van voorzangers is aanwezig in het kerkgebouw van Waardenburg en Neerijnen. Door de overheid zijn per 29 september jl. de reeds langer bekend zijnde beperkende maatregelen verder aangescherpt en zijn er nieuwe, landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het virus genomen, zie https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/aangepaste-situatie-kerkelijke-bijeenkomsten-na-nieuwe-coronamaatregelen/

Per 30 september jl. is er landelijk een dringend advies van kracht geworden om in de binnenruimte van de publieke ruimten (supermarkten, musea, horecagelegenheden etc.) een niet-medisch mondmasker te dragen.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op: intensief overleg tussen kerkelijke vertegenwoordigers en de overheid hebben er toe geleid dat de PKN op 5 oktober jl. het advies heeft uitgebracht om vrijwillig terug te schalen naar maximaal 30 mensen (exclusief zij die een taak hebben, zoals de predikant, de ouderling van dienst, de diaken van dienst tevens coördinator, de ouderling coördinator, de ouderlingkerkrentmeester coördinator, de organist en de koster) per eredienst, zie https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/in-oktober-maximaal-30-mensen-tijdens-eredienst-en-geen-gemeentezang/ Ook is geadviseerd om tijdens verplaatsingen zoals het betreden én verlaten van het kerkgebouw mondkapjes te dragen.

De kerkenraad is dankbaar dat ook na deze verdere aanscherping kerkdiensten georganiseerd kunnen blijven worden zoals we nu gewend zijn, uiteraard rekening houdend met alle richtlijnen. Het dringende advies om niet meer te zingen in de erediensten en eventueel gebruik te maken van zogenaamde voorzangers (maximaal 4 én op tenminste 5 meter afstand van de gemeenteleden) is met ingang van zondag 4 oktober opgevolgd. Met ingang van zondag 11 oktober zullen het aantal gemeenteleden per eredienst maximaal 30 zijn, exclusief zij die een taak hebben zoals o.a. de predikant, de ouderling van dienst, de diaken van dienst tevens coördinator, de ouderling coördinator, de ouderling kerkrentmeester coördinator, de organist, 4 voorzangers en de koster.

Een geactualiseerde versie van het gebruiksplan is besproken in het moderamen en op donderdag 29 oktober jl. voor het laatst geactualiseerd.

De kerkenraad realiseert zich dat het virus hoogstwaarschijnlijk nog lange tijd onder ons is. Het door de PKN verstrekte protocol met de beperkende maatregelen is streng en wordt opgevolgd. Als Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen binnen de PKN doen wij er alles aan wat nodig is om besmetting te voorkomen. De dienst aan God mag immers geen bron van besmetting worden. Wij geloven dat gezondheid en ziekte ons niet bij geval overkomen. Maar dat sluit het gebruik van geëigende middelen niet uit. We moeten als christenen hierin onze verantwoordelijkheid kennen naar onze naasten.

De kerkenraad heeft een aantal zaken op een rij gezet en het volgende besloten:
⦁ Vanaf zondagmorgen 28 juni 2020 is gestart met het beleggen van erediensten in beide kerkgebouwen Waardenburg en/of Neerijnen met fysieke aanwezigheid van een gemaximeerd aantal gemeenteleden (70).

⦁ Vanaf zondagmorgen 30 augustus 2020 is gestart met de bediening van de sacramenten (Heilige Doop, Belijdenisdienst en Avondmaal) én een bijzondere dienst waarbij gemeenteleden belijdenis van hun geloof hebben afgelegd.

⦁ Bezinning op de vormgeving van het pastoraat heeft afzonderlijke aandacht gekregen. Alle leden van de kerkenraad zijn betrokken bij het zoveel mogelijk telefonisch pastoraal benaderen van gemeenteleden. Het belang wordt ingezien om in deze Coronatijd de band met de gemeenteleden aan te halen en te versterken. Geïnventariseerd gaat worden waarmee wij als kerk gemeenteleden zouden kunnen helpen.

⦁ Gemeentelijke activiteiten zoals De Goede Herder Club, CJMV, Disorder, Jeugdraad, Wake Up Deborah, Toerustingsavonden jong volwassenen, De Lev-kring, De Christenvrouw, Seniorenmiddag, Gebedskring, Bijbelkring, Catechisatie en belijdeniscatechese, bezoekteam, opening winterwerk, Onderhoudsgroep, Geef Uw Kerk een 10 Plus en de Restauratiecommissie, zijn in september 2020 voorzichtig weer opgestart, met inachtneming van het PKN protocol.

Waardenburg en Neerijnen maximaal 30 gemeenteleden (exclusief zij die een taak hebben zoals de predikant, de ouderling van dienst, de diaken van dienst tevens coördinator, de ouderling coördinator, de ouderling kerkrenmeester coördinator, de organist, 4 voorzangers én de koster)
Vastgesteld is dat, met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar, in Waardenburg 77 gemeenteleden (inclusief 1 predikant, 4 ambtsdragers, 1 koster en 1 organist) en in Neerijnen 85 gemeenteleden (inclusief 1 predikant, 4 ambtsdragers, 1 koster en 1 organist) fysiek aanwezig zouden kunnen zijn in een eredienst. Toch kiest de kerkenraad er bewust voor om niet de grenzen op te zoeken van wat toegestaan is vanuit de overheid. Voor beide kerkgebouwen is het maximaal aantal gemeenteleden gesteld op 30 (exclusief zij die een taak hebben), vanaf zondag 11 oktober 2020.

Vanwege betere ventilatiemogelijkheden van het kerkgebouw in Waardenburg heeft het moderamen besloten om vanaf zondag zondag 25 oktober 2020 beide zondagse erediensten in het kerkgebouw van Waardenburg te laten plaatsvinden. De zitplaatsen zijn gemarkeerd door geplastificeerde bordjes, zie bijgevoegde plattegrond en zitplaatsenplan beide kerkgebouwen. Tussen beide diensten zullen de geplastificeerde bordjes zodanig verplaatst worden dat gemeenteleden niet ’s-ochtends en ’s-avonds op dezelfde zitplaatsen komen te zitten. Waar dat onontkoombaar is, zoals bij de voorzangers, die op de voorste rij plaatsnemen, worden de zitplaatsen tussentijds schoongemaakt.

Kerken betreden/oprijden
⦁ Het kerkplein betreden én oprijden is alleen mogelijk via de poort van de hoofdingang. Beide kerkgebouwen hebben een hoofdingang en een zij ingang via portaal consistorie-toilet (linksachter). Het openen en sluiten van de deuren van deze in-en uitgang doet de koster. Om voldoende ventilatie te realiseren blijven de ramen 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend.

Bij iedere ingang staat een ontsmettingsmiddel. Om te voorkomen dat gemeenteleden bij het betreden en uitlopen van het kerkgebouw elkaar kruisen is het de bedoeling dat een deel van de gemeenteleden via de hoofdingang de kerk betreedt en een ander deel van de gemeenteleden via de ingang van het portaal consistorie-toilet (linksachter) de kerk betreed. Tussen het middenschip én het gedeelte bij de hoofdingang is geen verkeer mogelijk doordat er middels waarschuwingsstickers op de vloer aangegeven wordt dat dit niet is toegestaan.

Zoals de gemeenteleden zijn binnengekomen verlaten zij ook weer de kerk met dien verstande dat de mensen bank voor bank de kerk verlaten en het niet de bedoeling is dat mensen uit verschillende banken gelijktijdig in de middenpaden lopen, aangezien die slechts 1.20 meter tot 1.30 meter (Neerijnen) breed zijn. De ouderling van dienst geeft bij de afkondigingen, voorafgaande aan de eredienst, aanwijzingen om een en ander ordelijk te laten verlopen en benadrukt, dat op het kerkplein onderlinge contacten alleen mogelijk zijn als de 1,5 meter in acht wordt genomen.

Drie coördinatoren en gastheer/gastvrouw
Bij iedere dienst zijn er drie coördinatoren, te weten de ouderling coördinator die in het kerkgebouw is, een diaken en een ouderling (kerkrentmeester). De koster staat bij de hoofdingang. Hij ziet toe op een ordelijk verloop van het betreden van het kerkgebouw. Buiten staat een ouderling (kerkrentmeester) en/of één van de dames van het bezoekteam. De gemeenteleden worden welkom geheten en geïnformeerd wordt naar hun gezondheid. Ook hier geldt de inmiddels bekende RIVM regel: iemand met verkoudheidsklachten blijft thuis. Bij koorts blijft het gehele gezin thuis. Aan de hand van de registratielijst ‘aangemelde gemeenteleden’ controleert de ouderling kerkrentmeester de aanwezigen op de lijst én overhandigt aan hen die geen mondkapje bij zicht heeft een mondkapje. De diaken (zij ingang consistorie) staat bij de zij ingang. Diegene, die buiten staat beoordeelt welke gemeenteleden het beste van de hoofdingang gebruik kunnen maken. De diaken ziet er op toe dat het maximaal aantal personen voor ‘zijn’ vak niet overschreden wordt.

Bij deze verkorte versie van het gebruiksplan is een zogenaamd zitplaatsenplan gevoegd waarop duidelijk te zien is waar de toegestane zitplaatsen zijn gesitueerd in beide kerkgebouwen. Een geactualiseerde versie van het gebruiksplan, het zitplaatsenplan én een rooster van de voorzangers is te allen tijde aanwezig in het kerkgebouw.

Consistorie maximaal 3 ambtsdragers
Gelet op de beperkte ruimte in de consistorie van het kerkgebouw Waardenburg en Neerijnen zijn tijdens de dienst functioneel maximaal 3 ambtsdragers (predikant, 1 ouderling en 1 diaken) aanwezig. Om de nodige afstand te bewaren door de ouderling van dienst met de gemeenteleden vinden de afkondigingen plaats in de nabijheid van de preekstoel. De katheder is daarvoor verplaatst.

Reinigingsplan kerkgebouw en de Oude School
Na iedere dienst, met fysieke aanwezigheid van gemeenteleden, wordt het kerkgebouw van Waardenburg, de Oude School én het kerkgebouw Neerijnen gereinigd waarbij bijzondere aandacht is voor die vlakken (deurklinken, katheder, preekstoel, microfoons en banken) die mogelijk besmet zijn door aanraking. Het gebruik van toilet, sanitair en de garderobe wordt zoveel mogelijk beperkt. Na iedere dienst wordende toiletten in de kerkgebouwen en de Oude School grondig gereinigd. In de toiletten zijn papieren handdoekjes en reinigingsmiddelen, zoals hygiënedoekjes aanwezig.

Kwetsbare gemeenteleden van 70 jaar en ouder
In het algemeen geldt dat mensen van 70 jaar of ouder en met aandoeningen aan de luchtwegen en de longen tot de groep ‘kwetsbare mensen’ behoren. Voor deze mensen is het extra belangrijk om contact met andere mensen te vermijden tijdens de coronacrisis, zie
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting

Reserveringssysteem verplicht middels aanmeldknop website
De kerkenraad is er zich van bewust dat een reserveringssysteem een belangrijke drempel zou kunnen zijn om naar de kerk te gaan. Toch is een dergelijk systeem helaas onontkoombaar en verplicht voorgeschreven door het PKN protocol. Mocht er namelijk onverhoopt een besmetting zijn ontstaan tijdens één van de diensten dienen alle aanwezige gemeenteleden traceerbaar te zijn.

Via een zogenaamde aanmeldknop op de website www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl kunnen gemeenteleden zich éénmalig laten registreren. Belangrijk is dat bij de aanmelding het aanmeldformulier volledig wordt ingevuld (ook telefoonnummer). Maak een door u zelf bedacht wachtwoord aan. Geef aan of u de ochtenddienst en/of de avonddienst wilt bezoeken. Bij geen ontvangst van de bevestiging e-mail kan deze terecht gekomen zijn in de spam-box. Als er voor u ruimte is in de kerk, dan krijgt u via de e-mail een uitnodiging. Die uitnodiging e-mail bevestigen. Als u alsnog besluit om niet te gaan, graag afmelden zodat tijdig een ander gemeentelid een uitnodiging kan ontvangen. Gemeenteleden dienen bij de éénmalige registratie aan te geven: ‘Ik heb kennis genomen van de verkorte versie van het Gebruiksplan 1,5 meterkerk Waardenburg-Neerijnen’. Voor mensen, die niet beschikken over digitale mogelijkheden blijft te allen tijde de mogelijkheid open om zich telefonisch aan te melden bij de scriba (telefoon 06-25372108) voor het bijwonen van een eredienst. De scriba meldt deze gemeenteleden via dezelfde aanmeldknop aan.

Collecteren
Op drie manieren wordt er wekelijks gecollecteerd:
⦁ In de kerk, bij elke uitgang hangen drie collectezakken;
⦁ Overboeken naar de bankrekeningnummers van het College van Kerkrentmeesters (NLRABO 0366702688) en/of Diaconie (NL53RABO 0366704788);
⦁ Digitaal via ‘collecte’ op de website.

Hoofdstuk 2 Bediening sacramenten
De kerkenraad heeft besloten om de bediening van de Heilige Doop, de Belijdenisdienst én de viering van het Avondmaal te laten plaatsvinden in het kerkgebouw van Waardenburg en/of Neerijnen.

Heilige doop beperken tot maximaal 2 dopelingen per eredienst
Gelet op de beperkte ruimte in de consistorie van Waardenburg heeft de kerkenraad besloten om per doopdienst het aantal dopelingen te maximeren op 2 en de dopelingen met de ouders en diegenen, die de dopeling de kerk in dragen niet te ontvangen in de consistorie, maar in een gedeelte van de Oude School. Per dopeling mogen er maximaal 20 familieleden (exclusief dopeling en doopouders) uitgenodigd worden om deze doopdienst bij te wonen. Ook familieleden van de dopelingen dienen zich aan te melden via de ‘aanmeldknop’ op de website. Uiteraard zijn de hygiënevoorschriften van de overheid leidend: bij verkoudheid van doopouder of voorganger is dopen niet mogelijk. Na het consistoriegebed gaan de doopouders, de predikant en de ambtsdragers (maximaal 2: een ouderling en een diaken) naar het kerkgebouw. Diegenen die de dopeling binnendragen gaan zitten op de plaats van respectievelijk de diaken en de ouderling die in deze situatie elders in de kerk zitten bij hun echtgenote. Een deel van de Oude School kan dan niet gebruikt worden voor de Kindernevendienst aangezien het andere deel van de Oude School in gebruik is door de crèche.

Om fysiek contact tussen predikant en dopeling te voorkomen wordt het water, met gebruikmaking van een hulpmiddel, gegoten op het hoofdje van de dopeling. Vanzelfsprekend kunnen, zoals te doen gebruikelijk bij onze gemeente, de kinderen voorafgaande aan de doop niet naar voren geroepen worden. Na de doop gaan de dopelingen met de dragers terug naar de Oude School. Na afloop van de dienst is er geen gelegenheid om de doopouders de hand te schudden en te feliciteren met de doop van hun kindje. Ook het koffie drinken na de dienst blijft achterwege.

Viering Avondmaal
Gelet op het gering aantal gemeenteleden (maximaal 8 inclusief 1 predikant, 1 ouderling en 1 diaken) dat per avondmaalstafel kan deelnemen heeft de kerkenraad besloten om tijdens de viering van het Avondmaal de gemeenteleden op hun plaatsen te laten zitten en brood en wijn (in kleine bekertjes) door respectievelijk de ouderling en de diaken uit te delen. De bekertjes mogen niet worden aangereikt door de ambtsdragers, maar de gemeenteleden moeten die zelf nemen. De stukjes brood dienen de gemeenteleden zelf vanaf een schaal te nemen. De handelingen van inschenken wijn en breken brood vindt uitsluitend plaats door de predikant. De ambtsdragers ontsmetten, kort voorafgaand aan deze handelingen, hun handen. Op de Avondmaalstafel is ook een ontsmettingsmiddel aanwezig.

Hoofdstuk 3 Bezinning op de vormgeving van het pastoraat.
Onder leiding van de predikant bezint het consistorie zich op de vraag op welke wijze het pastoraat kan vorm krijgen onder de nieuwe omstandigheden. Zij stellen daartoe een plan op dat onderdeel gaat uitmaken van dit gebruiksplan. Om de band met ieder gemeentelid aan te halen én te versterken wordt telefonisch contact onderhouden met al onze pastorale eenheden. Hierbij worden alle ambtsdragers betrokken. Van belang is om te inventariseren waarmee wij gemeenteleden kunnen bijstaan bij al hun noden en zorgen gedurende deze bijzondere periode in ieders leven.

Hoofdstuk 4 Vormgeven overige gemeentelijke activiteiten
Het moderamen gaat op korte termijn met vertegenwoordigers van de diverse overige gemeentelijke activiteiten in overleg op welke wijze die activiteiten weer vorm zouden kunnen krijgen met inachtneming van de 1,5 meter regel. Dit overleg resulteert in een plan dat deel uitmaakt van dit gebruiksplan.

Kerkdiensten


17
jan
10:00 uur: ds. K.E. Schonewille
Online kerkdienst
17
jan
18:30 uur: kand. H. Meijer (Rotterdam)
Online kerkdienst
24
jan
10:00 uur: ds. K.E. Schonewille
Online kerkdienst
24
jan
18:30 uur: ds. K.E. Schonewille
Online kerkdienst

Agenda


19
jan
Moment in de kerk (reservering verplicht)
14:00 | Kerkgebouw Waardenburg
19
jan
Moment in de kerk (reservering verplicht)
19:30 | Kerkgebouw Waardenburg
20
jan
Kerkenraadsvergadering
19:30 | Kerkgebouw Waardenburg