Gebruiksplan kerk op 1,5 meter


Verkorte versie gebruiksplan Hervormde Gemeente Waardenburg – Neerijnen in de PKN

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de kerkenraad op 9 juni 2020, met inachtneming van de richtlijnen van de overheid waaronder de RIVM richtlijnen, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 en het door de PKN verstrekte Protocol, zie,https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/ een gebruiksplan opgesteld voor het verantwoord opstarten van kerkdiensten met fysieke aanwezigheid van (een beperkt aantal) gemeenteleden. Een geprinte uitgebreide versie van dit gebruiksplan, inclusief een plattegrond met zitplaatsenplan, is aanwezig in het kerkgebouw van Waardenburg en Neerijnen.

De kerkenraad realiseert zich dat het virus hoogstwaarschijnlijk nog lange tijd onder ons is. Het door de PKN verstrekte protocol met de beperkende maatregelen is streng en wordt opgevolgd. Als Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen binnen de PKN doen wij er alles aan  wat nodig is om besmetting te voorkomen. De dienst aan God mag immers geen bron van besmetting worden. Wij geloven dat gezondheid en ziekte ons niet bij geval overkomen. Maar dat sluit het gebruik van geëigende middelen niet uit. We moeten als christenen hierin onze verantwoordelijkheid kennen naar onze naasten.

De kerkenraad heeft een aantal zaken op een rij gezet en het volgende besloten:

1. Op zondagmorgen 28 juni 2020 wordt gestart met het beleggen van een eredienst met fysieke aanwezigheid van maximaal 30 gemeenteleden (inclusief 1 predikant, 4 ambtsdragers, 1 koster en 1 organist) in het kerkgebouw van Waardenburg.

Op zondagavond 28 juni 2020 wordt gestart met het beleggen van een eredienst met fysieke aanwezigheid van maximaal 30 gemeenteleden (inclusief 1 predikant, 4 ambtsdragers, 1 koster en 1 organist) in het kerkgebouw van Neerijnen.

De Kindernevendienst (vanaf september 2020) en de crèche (vanaf 28 juni 2020) vinden plaats in de los van het kerkgebouw staande Oude School te Waardenburg.

Vanaf zondagmorgen 5 juli  2020  wordt een erediensten belegd met fysieke aanwezigheid van maximaal 70 gemeenteleden (inclusief 1 predikant, 4 ambtsdragers, 1 koster en 1 organist) in het kerkgebouw van Waardenburg.

Vanaf zondagavond 5 jui 2020 wordt een eredienst belegd met fysieke aanwezigheid van maximaal 70 gemeenteleden (inclusief 1 predikant, 4 ambtsdragers, 1 koster en 1 organist) in het kerkgebouw van Neerijnen.

2. Vanaf zondagmorgen 30 augustus 2020 wordt er weer gestart met de bediening van de sacramenten (Heilige Doop, Belijdenisdienst en Avondmaal).

3. Bezinning op de vormgeving van het pastoraat verdient afzonderlijke aandacht.

4. Gemeentelijke zoals De Goede Herder Club, CJMV, Disorder, Jeugdraad, Wake Up Deborah, Toerustingsavonden jong volwassenen, De Lev-kring, De Christenvrouw, Seniorenmiddag, Gebedskring, Bijbelkring, Koffie drinken na de dienst, Catechisatie en belijdeniscatechese, bezoekteam, Start dag en opening winterwerk, Onderhoudsgroep, Geef Uw Kerk een 10 Plus en de Restauratiecommissie, worden in september 2020 weer opgestart, met inachtneming van het PKN protocol.

Waardenburg en Neerijnen maximaal 70 gemeenteleden (inclusief zij die een taak hebben)

Vastgesteld is dat, met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar, in Waardenburg 77 gemeenteleden (inclusief 1 predikant, 4 ambtsdragers, 1 koster en 1 organist) en in Neerijnen 85 gemeenteleden (inclusief 1 predikant, 4 ambtsdragers, 1 koster en 1 organist) fysiek aanwezig zouden kunnen zijn in een eredienst. Toch kiest de kerkenraad er bewust voor om niet de grenzen op te zoeken van wat toegestaan is vanuit de overheid en voor beide kerkgebouwen het maximaal aantal gemeenteleden te stellen op 70, vanaf zondag 5 juli 2020. De zitplaatsen zijn gemarkeerd door geplastificeerde bordjes, zie bijgevoegde plattegrond en zitplaatsenplan beide kerkgebouwen.

Kerken betreden/oprijden

1. Het kerkplein betreden én oprijden is alleen mogelijk via de poort van de hoofdingang. Beide kerkgebouwen hebben een hoofdingang en twee zijingangen. Het openen en sluiten van de deuren van deze in-en uitgangen doet de koster. Om voldoende ventilatie te realiseren blijven de ramen en deuren tijdens de kerkdienst zoveel mogelijk geopend.

Eén zij ingang via het portaal consistorie-toilet (linksachter) en één zij ingang aan de rechterzijde van het kerkgebouw. Bij iedere ingang staat een ontsmettingsmiddel. Om te voorkomen dat gemeenteleden bij het betreden en uitlopen van het kerkgebouw elkaar kruisen is het de bedoeling dat een deel van de gemeenteleden via de ingang van het portaal consistorie-toilet (linksachter) de kerk betreed. Een  ander deel van de gemeenteleden  betreedt het kerkgebouw via de zij ingang aan de rechterzijde van het kerkgebouw. Tussen het middenschip én het gedeelte bij de hoofdingang is geen verkeer mogelijk doordat er een koord is aangebracht.

Zoals de gemeenteleden zijn binnengekomen verlaten zij ook weer de kerk met dien verstande dat de mensen bank voor bank de kerk verlaten en het niet de bedoeling is dat mensen uit verschillende banken gelijktijdig in de middenpaden lopen, aangezien die slechts 1.20 meter tot 1.30 meter (Neerijnen) breed zijn. De ouderling van dienst geeft bij de afkondigingen, voorafgaande aan de eredienst, aanwijzingen om een en ander ordelijk te laten verlopen en benadrukt, dat op het kerkplein onderlinge contacten alleen mogelijk zijn als de 1,5 meter in acht wordt genomen.

Drie coördinatoren en gastheer/gastvrouw

Bij iedere dienst zijn er drie coördinatoren, te weten de koster die in het kerkgebouw is, een diaken en een ouderling (kerkrentmeester). De koster staat bij de hoofdingang en buiten staat een ouderling (kerkrentmeester) en/of één van de dames van het bezoekteam. De gemeenteleden worden welkom geheten en geïnformeerd wordt naar hun gezondheid. Ook hier geldt de inmiddels bekende RIVM regel: iemand met verkoudheidsklachten blijft thuis. Bij koorts blijft het gehele gezin thuis. De ouderling (zij ingang consistorie) en de diaken (zij ingang rechterzijde) staan bij de zij ingangen. Diegene, die buiten staat beoordeelt welke gemeenteleden het beste van de hoofdingang gebruik kunnen maken. De diaken die bij de zij ingang rechts van het kerkgebouw staat ziet er op toe dat het maximaal aantal personen voor ‘zijn’ vak niet overschreden wordt. De ouderling, die bij de zij ingang van het portaal consistorie-toilet staat, ziet er op toe dat het maximaal aantal personen voor ‘zijn’ vak niet wordt overschreden.

Hieronder zijn twee zitplaatsenplannen te vinden waarop duidelijk te zien is waar de toegestane zitplaatsen zijn gesitueerd in beide kerkgebouwen. Klik erop en u krijgt het document te zien.

Zitplaatsenplan kerkgebouw Waardenburg

Zitplaatsenplan kerkgebouw Neerijnen

 Consistorie maximaal 5 mensen

Gelet op de beperkte ruimte in de consistorie van het kerkgebouw Waardenburg en Neerijnen zijn tijdens de dienst functioneel maximaal 5 ambtsdragers (predikant, 2 ouderlingen en 2 diakenen) aanwezig. Om de nodige afstand te bewaren door de ouderling van dienst met de gemeenteleden vinden de afkondigingen plaats in de nabijheid van de preekstoel. De katheder is daarvoor verplaatst.

Geen gemeentezang wel een voorzanger

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet een onderzoek naar de relatie tussen zingen en het risico op besmetting met het coronavirus. Wat de kerkenraad betreft is gemeentezang vooralsnog helaas niet mogelijk zolang de uitkomst van genoemd onderzoek niet bekend is. Eén of twee zogenaamde voorzangers zingen de liederen, achter een nabij de preekstoel aangebracht doorzichtig plastic scherm. Het is wel toegestaan om tijdens het zingen als gemeenteleden mee te neuriën. De bijbels en de bundels 1938 zijn verwijderd uit het voorportaal van de hoofdingang van de kerkgebouwen. Dus zelf bijbel en zangbundel meebrengen.

 Reinigingsplan kerkgebouw en de Oude School

Na iedere dienst, met fysieke aanwezigheid van gemeenteleden, wordt het kerkgebouw van Waardenburg, de Oude School én het kerkgebouw Neerijnen gereinigd waarbij bijzondere aandacht is voor die vlakken (deurklinken, katheder, preekstoel, microfoons en banken) die mogelijk besmet zijn door aanraking. Het gebruik van toilet, sanitair en de garderobe wordt zoveel mogelijk beperkt. Na iedere dienst wordende toiletten in de kerkgebouwen en de Oude School grondig gereinigd. In de toiletten zijn papieren handdoekjes en reinigingsmiddelen, zoals hygiënedoekjes aanwezig.

Kwetsbare gemeenteleden van 70 jaar en ouder

In het algemeen geldt dat mensen van 70 jaar of ouder en met aandoeningen aan de luchtwegen en de longen tot de groep ‘kwetsbare mensen’ behoren. Voor deze mensen is het extra belangrijk om contact met andere mensen te vermijden tijdens de coronacrisis, zie

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting

Reserveringssysteem verplicht middels aanmeldknop website

De kerkenraad is er zich van bewust dat een reserveringssysteem een belangrijke drempel zou kunnen zijn om naar de kerk te gaan. Toch is een dergelijk systeem helaas onontkoombaar en verplicht voorgeschreven door het PKN protocol. Mocht er namelijk onverhoopt een besmetting zijn ontstaan tijdens één van de diensten dienen alle aanwezige gemeenteleden traceerbaar te zijn.

Via een zogenaamde aanmeldknop op de website www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl kunnen gemeenteleden zich, telkens twee weken vooruit, aanmelden tot zaterdag 18.00 uur. Belangrijk is dat bij de aanmelding het aantal en de samenstelling ingevuld wordt (hoeveel personen, die een gemeenschappelijk huishouden vormen en of er kinderen voor de crèche en/of de Kindernevendienst mee komen). Ook dienen gemeenteleden bij aanmelden aan te geven: ‘Ik heb kennis genomen van de verkorte versie van het Gebruiksplan 1,5 meterkerk Waardenburg-Neerijnen’. Na aanmelding krijgen diegene die zich aangemeld hebben automatisch een e-mail dat zij welkom zijn. Tijdens de aanmelding is online te zien hoeveel zitplaatsen beschikbaar zijn. Voor mensen, die niet beschikken over digitale mogelijkheden blijft te allen tijde de mogelijkheid open om zich telefonisch aan te melden bij de scriba (telefoon 06-25372108) voor het bijwonen van een eredienst. De scriba meldt deze gemeenteleden via dezelfde aanmeldknop aan. In de nabije toekomst wordt de aanmeldprocedure zo ingericht, dat aanmelding automatisch geblokkeerd wordt bij het bereiken van het maximum en die gemeenteleden direct automatisch aangemeld worden voor de eerstvolgende dienst in Waardenburg en/of Neerijnen.

 Collecteren

Op drie manieren wordt er wekelijks gecollecteerd:

  • In de kerk, bij elke uitgang hangen drie collectezakken;
  • Overboeken naar de bankrekeningnummers van het College van Kerkrentmeesters (NLRABO 0366702688) en/of Diaconie (NL53RABO 0366704788);
  • Digitaal via ‘collecte’ op de website.

 Hoofdstuk 2 Bediening sacramenten

De kerkenraad heeft besloten om de bediening van de Heilige Doop (30-08-2020), de Belijdenisdienst (27-09-2020) én de viering van het Avondmaal (13-09-2020 volgens oorspronkelijke planning) te laten plaatsvinden in het kerkgebouw van Waardenburg.

 Heilige doop beperken tot maximaal 2 dopelingen per eredienst

Gelet op de beperkte ruimte in de consistorie van Waardenburg heeft de kerkenraad besloten om per doopdienst het aantal dopelingen te maximeren op 2 en de dopelingen met de ouders en diegenen, die de dopeling de kerk in dragen niet te ontvangen in de consistorie, maar in een gedeelte van de Oude School. Per dopeling mogen er maximaal 20 familieleden (exclusief dopeling en doopouders) uitgenodigd worden om deze doopdienst bij te wonen. Ook familieleden van de dopelingen dienen zich aan te melden via de ‘aanmeldknop’ op de website. Uiteraard zijn de hygiënevoorschriften van de overheid leidend: bij verkoudheid van doopouder of voorganger is dopen niet mogelijk. Na het consistoriegebed gaan de doopouders, de predikant en de ambtsdragers (maximaal 2: een ouderling en een diaken) naar het kerkgebouw. Diegenen die de dopeling binnendragen gaan zitten op de plaats van respectievelijk de diaken en de ouderling die in deze situatie elders in de kerk zitten bij hun echtgenote. Een deel van de Oude School kan dan niet gebruikt worden voor de Kindernevendienst aangezien het andere deel van de Oude School in gebruik is door de crèche.

Om fysiek contact tussen predikant en dopeling te voorkomen wordt het water, met gebruikmaking van een hulpmiddel, gegoten op het hoofdje van de dopeling. Vanzelfsprekend kunnen, zoals te doen gebruikelijk bij onze gemeente, de kinderen voorafgaande aan de doop niet naar voren geroepen worden. Na de doop gaan de dopelingen met de dragers terug naar de Oude School. Na afloop van de dienst is er geen gelegenheid om de doopouders de hand te schudden en te feliciteren met de doop van hun kindje. Ook het koffie drinken na de dienst blijft achterwege.

 Belijdenisdienst

Gelet op de beperkte ruimte in de consistorie van Waardenburg heeft de kerkenraad besloten om de belijdeniscatechisanten (maximaal 5) ook te ontvangen in een gedeelte van de Oude School. Na het consistoriegebed gaan de belijdeniscatechisanten, de predikant en de ambtsdragers (maximaal 2: een ouderling en een diaken) naar het kerkgebouw. Tijdens deze dienst kan een deel van de Oude School niet gebruikt worden voor de Kindernevendienst aangezien een ander deel van de Oude School in gebruik is door de crèche.

 Viering Avondmaal

Gelet op het gering aantal gemeenteleden (maximaal 8 inclusief 1 predikant, 1 ouderling en 1 diaken) dat per avondmaalstafel kan deelnemen heeft de kerkenraad besloten om tijdens de viering van het Avondmaal bank voor bank, op uitnodiging van de predikant, langs de tafel te lopen. Achter de tafel staat dan de predikant, de ouderling en een diaken. De wijn dient in aparte bekertjes te staan. De bekertjes mogen niet worden aangereikt door de predikant, maar de gemeenteleden moeten die zelf nemen. De stukjes brood dienen de gemeenteleden zelf vanaf een schaal te pakken. De handelingen van inschenken wijn en breken brood vindt uitsluitend plaats door de predikant. De predikant ontsmet, kort voorafgaand aan deze handelingen, zijn handen. Op de Avondmaalstafel is ook een ontsmettingsmiddel aanwezig.

 Hoofdstuk 3 Bezinning op de vormgeving van het pastoraat.

Onder leiding van de predikant bezint het consistorie zich op de vraag op welke wijze het pastoraat kan vorm krijgen onder de nieuwe omstandigheden. Zij stellen daartoe een plan op dat onderdeel gaat uitmaken van dit gebruiksplan.

 Hoofdstuk 4 Vormgeven overige gemeentelijke activiteiten

Het moderamen gaat  op korte termijn met vertegenwoordigers van de diverse overige gemeentelijke activiteiten in overleg op welke wijze die activiteiten weer vorm zouden kunnen krijgen met inachtneming van de 1,5 meter regel. Dit overleg resulteert in een plan dat deel uitmaakt van dit gebruiksplan.

Kerkdiensten


12
jul
10:00 uur: ds. K.E. Schonewille
Kerkgebouw Waardenburg
12
jul
18:30 uur: ds. G.J. Krol (Geldermalsen)
Kerkgebouw Neerijnen
19
jul
10:00 uur: Ds. G.D. Hoff (Rhenen)
Kerkgebouw Waardenburg
19
jul
18:30 uur: ds. T.J. Korten (Hardinxveld-Giessendam)
Kerkgebouw Neerijnen

Agenda


Geen agenda-items gevonden.