Paasdienst 2019 – Liederen voor de dienst


We beginnen de dienst met het zingen van onderstaande liederen.

Zingen – U zij de glorie (Weerklank 183: 1, 3)

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer!
Vol van licht en luister daalt de engel af
en verbreekt de kluister van `t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer!

Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed,
Die met heel mijn wezen ik beminnen moet.
Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat,
Die mij in Zijn glorie eeuwig delen laat!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer!

Zingen – Laat ons van Pasen zingen (Weerklank 179: 1, 2, 5 – melodie Ps. 107)

Laat ons van Pasen zingen, een loflied voor de Heer!
Al zijn wij stervelingen, ons raakt de dood niet meer;
wie zich gewonnen gaf leeft voort in stil vertrouwen
voorbij een donker graf het daglicht te aanschouwen.

Aanbidt van ganser harte de Vader op de troon,
en blijft zijn zon verwachten, de zomer van zijn Zoon;
wanneer Hij wederkomt, de volken zal regeren
en elk rumoer verstomt van zwaarden en geweren.

Laat ons van Pasen zingen, een loflied voor de Heer!
Al zijn wij stervelingen, wij erven des te meer:
wanneer God zelf ons haalt, dan gaan wij uit het lijden
het licht in dat daar straalt – zijn bloeiend jaargetijde!

Zingen – Wees gegroet, gij eersteling der dagen (Weerklank 184: 1, 2, 3)

Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is!
Here Jezus, troost in alle smarten, zon der wereld, schijn in onze harten;
deze rustdag, U gewijd, draagt uw glans van heerlijkheid!

Op uw woord, o Leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af;
Door uw Heil’ge Geest met kracht gedreven, komen w’ uit ons zondengraf.
Leer ons ’t leven van de aard’ te derven, in uw kruisdood meegekruisigd, sterven,
en, herboren – opgestaan, achter U ten hemel gaan.

In uw hoede zijn wij wel geborgen; ook als straks het oog ons breekt,
eenmaal zien wij toch de grote morgen na de aardse lijdensweek.
Wat een dag van vrede zal dat wezen, als w’ onsterf’lijk, uit de dood verrezen,
mogen zien uw aangezicht, leven in uw eeuwig licht!

Zingen – God dank! Laat iedereen het horen (Weerklank 172: 1, 3 – melodie Ps. 118)

God, dank! Laat iedereen het horen; Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren – Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen, een engel kondigt stralend aan:
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen, waarlijk, de Heer is opgestaan!

God dank! De hemel heeft gesproken: Wie zoek gij toch? Hij is hier niet!
Een nieuwe lente is ontloken, vreugde begraaft het diepst verdriet.
God lof! De nacht is overwonnen, het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,
de toekomst is vandaag begonnen – waarlijk, de Heer is opgestaan!

Welkom en afkondigingen door ouderling van dienst

Zingen – Geprezen zij de Heer (Weerklank 171: 1, 2)

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

Kerkdiensten


24
nov
18:30 uur: Prof. dr. J. Hoek (Veenendaal)
Kerkgebouw Waardenburg
24
nov
10:00 uur: ds. K.E. Schonewille
Kerkgebouw Waardenburg

Agenda


Geen agenda-items gevonden.